ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  ที่ประชาชนควรทราบ

 

ลำดับ

ข้อหาหรือฐานความผิด

มาตรา

จำนวนค่าปรับ

1

นำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตรายมาใช้ในทางเดินรถ

มาตรา 6 วรรคหนึ่ง,148

ปรับ 200 บาท

2

นำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ

มาตรา 6 วรรคสอง,148

ปรับ 200 บาท

3

นำรถที่ใช้วัสดุกรองแสงไม่เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศ

มาตรา 8 วรรคสอง,150

ปรับ 200 บาท

4

นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมี หรือเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ในทางเดินรถ

มาตรา 10 ทวิ,152 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2535 มาตรา 4,24

ปรับ 500 บาท

5

รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถไม่จุดไฟสัญญาณหรือไม่ติดธงสีแดง

มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 152

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 มาตรา 24

ปรับ 300 บาท

6

ไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุกหรือตกหล่นรั่วไหล

มาตรา 20,148

ปรับ 200 บาท

7

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร

มาตรา 22,152 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2535 มาตรา 24

ปรับ 200 บาท

8

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรมือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดง

มาตรา 24,152 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2535 มาตรา 24

ปรับ 300 บาท

9

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงด้วยเสียงนกหวีด

มาตรา 25,152 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2535 มาตรา 24

ปรับ 300 บาท

10

ไม่ปฏิบัติการเดินรถตามสัญญาณที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้

มาตรา 26,152 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2535 มาตรา 24

ปรับ 300 บาท

11

ไม่ขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ

มาตรา 33,151

ปรับ 200 บาท

12

ไม่ให้สัญญาณมือและแขนหรือไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย่างอื่นให้รถคันอื่น

ผ่านหรือแซงขึ้นหน้า เปลี่ยนช่องเดินรถ ลดความเร็วของรถ จอดรถหรือหยุดรถ

มาตรา 36 วรรคหนึ่ง 148

ปรับ 200 บาท

13

ไม่ขับรถไปตามทิศทางที่กำหนดให้เดินรถทางเดียว

มาตรา 41,148

ปรับ 200 บาท

14

ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

มาตรา 43 (3), 157

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 มาตรา 27

ปรับ 400 บาท

15

ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว

มาตรา 43 (4),157 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2535 มาตรา 27

ปรับ 400 บาท

16

ขับรถคร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ

มาตรา 43 (6), 157 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2535  มาตรา 27

ปรับ 400 บาท

17

ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร

มาตรา 43 (7), 157 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2535 มาตรา 27

ปรับ 400 บาท

18

เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้าม

มาตรา 53 (1) , 157 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2535 (2), 157

ปรับ 400 บาท

19

กลับรถที่ทางร่วมทางแยก

มาตรา 53 (3) , 157 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2535 มาตรา 27

ปรับ 400 บาท

20

หยุดรถหรือจอดรถไม่ให้สัญญาณ

มาตรา 54 วรรคหนึ่ง , 148

ปรับ 200 บาท

21

ไม่จอดรถให้ขนานชิดกับขอบทางด้านซ้าย

มาตรา 54 วรรคสอง, 148

ปรับ 200 บาท

22

หยุดรถในช่องเดินรถ

มาตรา 55 (1),148

ปรับ 200 บาท

23

หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ

มาตรา 55 (6), 148

ปรับ 200 บาท

24

หยุดรถในเขตปลอดภัย

มาตรา 55 (7), 148

ปรับ 200 บาท

25 หยุดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร มาตรา 55 (8), 148 ปรับ 200 บาท
26 จอดรถบนทางเท้า มาตรา 57 (1), 148 ปรับ 200 บาท
27 จอดรถบนสะพาน มาตรา 57 (2), 148 ปรับ 200 บาท
28 จอดรถในทางร่วมทางแยก มาตรา 57 (3), 148 ปรับ 200 บาท
29 จอดรถในทางข้ามหรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม มาตรา 57 (4) , 148 ปรับ 200 บาท
30 จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ มาตรา 57 (5), 148 ปรับ 200 บาท
31 จอดรถซ้อนกันกับรถที่จอดอยู่ มาตรา 57 (9), 148 ปรับ 200 บาท
32 จอดรถในที่คับขัน มาตรา 57 (12) , 148 ปรับ 200 บาท
33 จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร มาตรา 58 (15) , 148 ปรับ 200 บาท

34

ผู้ขับขี่ไม่หยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้ายหรือชิดช่องเดินรถ

ประจำทางเมื่อเห็นรถฉุกเฉิน

มาตรา 76 (2), 148

ปรับ 200 บาท

35

ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร

มาตรา 93 (2), 152 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2535 มาตรา 24

ปรับ 300 บาท

36

ผู้ขับขี่รถแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ปราศจากมาตรแท็กซี่

มาตรา 96 วรรค หนึ่ง , 148

ปรับ 200 บาท

37

คนโดยสารไม่ชำระค่าโดยสารตามอัตราจากมาตรแท็กซี่

มาตรา 97, 148

ปรับ 200 บาท

38

ขับขี่รถเข้าไปในเขตปลอดถัย

มาตรา 119,148

ปรับ 200 บาท

39

ขับรถถอยหลังในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นการกีดขวางการจราจร

มาตรา 120,148

ปรับ 200 บาท

40

เกาะ ห้อยโหน หรือยื่นส่วนของร่างกายออกไปนอกตัวถังรถยนต์โดย

ไม่สมควรนั่งหรือยืนบนรถยนต์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

มาตรา 124 วรรคสอง, 148

ปรับ 200 บาท

41

ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ำกว่าห้าสิบเมตร

มาตรา 127 (1),152 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2535 มาตรา 24

ปรับ 300 บาท

42

วาง เทหรือทิ้งเศษแก้ว ตะปู ลวด น้ำมันหล่อลื่น กระป๋องหรือสิ่งอื่นใดหรือกระทำด้วยประการใดบนทางดันอาจทำให้เกิดอันตราย หรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคลหรือเป็นการกีดขวางการจราจร

มาตรา 128,152 (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2535 มาตรา 24

ปรับ 300 บาท